Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smlouvu (právní vztah) mezi dodavatelem a zákazníkem a jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a zákazníkem. Všeobecné obchodní podmínky platí pro podklady objednané prostřednictvím objednávkového formuláře uvedeného na internetových stránkách www.zpracovani-diplomovaych-praci.cz, a jsou uzavřena v souladu s právním řádem České republiky.
Dodavatelem je: Mgr.
Zuzana Šímová, se sídlem: Jaselská 315/16, Teplice 41503, Česká republika, IČ: 00990914, bankovní spojení: účet u mBank, S.A., číslo účtu: 670100-2215070320/6210. Zákazníkem je fyzická osoba dle údajů vedených v objednávce. Smlouvou se rozumí uzavření právního vztahu mezi dodavatelem a zákazníkem pomocí odeslání objednávkového elektronického formuláře uveřejněného na internetových stránkách www.zpracovani-diplomovaych-praci.cz.

Objednání podkladů

Za uzavření smluvního vztahu se považuje vyplnění a odeslání elektronického formuláře ze stránek www.zpracovani-diplomovaych-praci.cz . Objednávka je platná v případě, že jsou vyplněny všechny povinné údaje v objednávkovém formuláři. Touto objednávkou zákazník potvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.
Dodavatel si vyhrazuje možnost odstoupit od smlouvy a objednávku neakceptovat v případě, že některý z údajů uveden nepravdivě, chybně nebo neúplně.
Po obdržení objednávky bude zákazníkovi zaslán e-mail s potvrzením objednávky, ve kterém bude uvedena celková cena podkladů, číslo bankovního spojení pro zaslání platby, přidělený variabilní symbol pro přiřazení platby a datum dodání objednaných podkladů.
Po zákazníkovi se požaduje uhrazení zálohy ve výši 50% dohodnuté ceny podkladů po doručení e-mailu s ukázkou objednaných podkladů. Ukázka díla je v rozsahu 10% z díla.
V případě, že zákazník danou zálohu neuhradí do data uvedeného v potvrzujícím e-mailu, který zákazník obdrží, je objednávka neplatná. Dnem úhrady zálohy se rozumí datum připsání financí na účet dodavatel.

Vypracování podkladů

Dodavatel se zavazuje podklady vypracovat v požadovaném rozsahu uvedeném v objednávkovém formuláři na stránkách www.zpracovani-diplomovaych-praci.cz. Na podkladech započne dodavatel pracovat po obdržení e-mailu s objednávkou podkladů. Podklady budou předány zákazníkovi na e-mailovou adresu,kterou uvedl v objednávce. Podklady budou zákazníkovi dodávány po částech. Zákazníkovi bude nejprve odeslána ukázka v rozsahu 10% podkladů. Po uhrazení zálohy v částce 50% celkové částky bude odeslána polovina podkladů a následně po uhrazení zbylé částky bude zákazníkovi odeslána druhá polovina podkladů. Dílo, které si to vyžaduje z důvodu konzultace např.:diplomové práce, bakalářské práce a jiné dle dohody, bude dodáváno po částech.Zákazník má právo po celou dobu zpracování podkladů vznášet připomínky a náměty k vypracování podkladů a informovat o této situaci dodavatele. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy po shlédnutí části díla, ale nemá žádný nárok na vrácení zaplacené zálohy.

Cena podkladů

Celková cena za podklady je uvedena v potvrzujícím e-mailu, který zákazník obdrží. Cena díla se řídí dle aktuálního ceníku uvedeného na stránkách www.zpracovani-diplomovaych-praci.cz. Dodavatel si vyhrazuje právo na úpravu cen uvedených v ceníku. Pro zákazníka je platná cena díla, která byla uvedena v ceníku v den objednání podkladů.

Platební podmínky

Cenu za podklady může zákazník uhradit na běžný účet číslo: 670100-2215070320/6210 a to formou bezhotovostního převodu,hotovostním vkladem nebo složenkou. Jako variabilní symbol zákazník je povinen uvést číslo objednávky, které obdrží v potvrzujícím e-mailu.

Dodací podmínky

Dodavatel se zavazuje, že podklady budou dodány v dohodnutém termínu na e-mailovou adresu zákazníka, která je v objednávkovém formuláři na stránkách www.zpracovani-diplomovaych-praci.cz. Pokud nebude v objednávkovém formuláři uvedeno jinak, budou podklady dodány ve formátu Microsoft Word, písmo Arial, řádkování 1,5 a velikost písma 12.

Odstoupení od smlouvy (reklamace)

Zákazník má právo na reklamaci v případě, že podklady neodpovídají parametrům dle jeho objednávky. Reklamaci může zákazník podat nejpozději 7 kalendářních dnů od dodání podkladů. Reklamaci zákazník podává formou e-mailu. Dodavatel je povinen se k této reklamaci vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů. V případě podání reklamace je zákazník povinen specifikovat důvod reklamace a konkrétně určit, ve které části podklady nesplňují požadavky dle jeho objednávky.
V případě, že reklamace nebude dodavatelem uznána, je dodavatel povinen vysvětlit důvod jeho rozhodnutí.
V případě, že bude reklamace podkladů uznána, má zákazník právo na přepracování díla zcela zdarma. U podkladů v rozsahu do 10 stran budou podklady přepracovány dle požadavků zákazníka do 10 pracovních dnů, u podkladů v rozsahu nad 10 stran budou podklady přepracovány dle požadavků klienta do 20 pracovních dnů.
Zákazník nemá právo po dodání části nebo celého díla odstoupit od smlouvy.
Rozhodnutí dodavatele o reklamaci je konečné. V případě, že nebude reklamace ze strany dodavatele uznána, nemá zákazník možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat a vznášet požadavky na finanční kompenzaci vůči dodavateli.

Storno objednávky

Dodavatel si vyhrazuje možnost objednávku odmítnout či od objednávky odstoupit bez uvedení důvodů zákazníkovi a to nejpozději 48 hodin po obdržení objednávky podkladů.

Závěrečná ustanovení

Výše uvedené Všeobecné obchodní podmínky platí jak pro dodavatele, tak pro zákazníka. Právní vztah mezi oběma stranami se řídí dle právního řádu České republiky.
Zákazník bere na vědomí a je seznámen s tím, že objednané materiály a podklady mají jen informační charakter. Zákazník není dodavatelem naváděn k tomu, aby zpracované podklady prezentoval jako své a zanedbával tak své školní a studijní povinnosti. Dodavatel zpracovává podklady zákazníkovi z důvodu poskytnutí mu více informaci k požadovanému tématu a za účelem prohloubení jeho znalostí a dovednosti v konkrétním oboru či problematice.
Všeobecní obchodní podmínky jsou platné od 01.12.2017.